Headline
Live | Annual Prof. Dr. N. Sridhar Shetty Endowment Lecture | Prof. Dr. Sandeep Shastri | Vice Chancellor | Lake City University | Bhopal | Building Sustainability in Higher Education – The Value of Stakeholder Involvement | , James K Joseph | മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പറയുന്നത് | , ENQUBE Webinars | India@75 towards 100 | Indian Economy | Opportunities, Challenges & Road Ahead | , Thoughts for talks | Listen to ideas only when you are able to handle them | or else allow others to deal with great ideas | Avoid claiming creative when you are not | , The AHA Experience in NLP | Developed by NV Paulose | Master Practitioner | Join ISNLP and get it in FREE TRACK | , Online – Offline Combined Program is the need of the hour; said Dr. Vineetha Rai, Registrar (Evaluation), School of Social Work, Roshni Nilaya, Mangaluru , Global Energy Parliament |(10-12 Dec 2021) | The 11th annual session | More than 80 speakers from 5 continents | To bring out a new Global Education Policy for Total Consciousness. , DR CV ANANDA BOSE YOUTUBE CHANNEL(ABC) INAUGURATION BY GOVERNOR P.S SREEDHARAN PILLAI , ENQUBE : Insolvency & Bankruptcy Code (2016) Journey So Far and Way Forward | , KALA MANDAL, THANE (Fine Arts and Sangeetha Sabha) Lec-dem on “The Iconography of Lord Ganesha through the krithis of Shri Mutthuswami Deekshithar” by Carnatic Vocalist Shri. Rahul K Ravindran ! Violin support : Shri. Srikanth Radhakrishnan! 19th September at 6:30pm IST ,

Chev. Prof. Baby M. Varghese | വാക്കുകളിൽ മാസ്മരികത നിറച്ച മഹാദ്ധ്യാപകൻ | An Untired Admirable Journey | Global TV | Millennium Visionary Series|

Posted on: October 30, 2022

A Passionate Journey filled with pathbreaking achievements!

BY NV Paulose

Next time you travel to God’s own country Kerala, make it a point to visit Munnar which is listed at top among the international Tourist Dream Destinations in Kerala. At the gateway of Munnar, you get into a beautiful Village City named Kothamangalam. Two Major Cities neighboring the gateway of Munnar are Muvattupuzha and Perumbavoor.

Between the cities of Muvattupuzha and Kothamangalam, with an equal distance between both the cities, you get into the serene campus of YELDO MAR BASELIOS COLLEGE. The Campus is rightly named Marian Village. The name of the place is Puthuppady. The campus is on the right side when you travel from Kothamangalam to Muvattupuzha on the Highway.

YELDO MAR BESELIOS COLLEGE and Allied Institutions form a trusted campus for dreamers among the students searching for excellence in their academic pursuits, particularly in the mid-formative years. Chev. Prof. Baby M. Varghese, Chairman of the institutions is a visionary mentor for thousands of legends across the world. The Management and faculty on the campus are dedicated to their cause and they are fully engaged in the making of winners from their dream campus. Parents across the world can send their children to this trusted campus which is professional in its approach and passionate about internship programs that are giving real and practical exposure to students.

Better societies get into a collective thinking process for the well-being of the student communities. Today’s students are the leaders of tomorrow. Organized efforts are required for the transformation of the education scenario in Kerala and in India. Campuses that are resorting to unethical admission agents are now rethinking and resetting the derailed structure of admissions on their campuses. They are talking about it in public. Anything that goes beyond a level of tolerance has to disappear. The same has to happen to the admission system; either make self-corrections or get discarded in the process.

Great campuses with a visionary approach will surely lead education to enlighten society. It is a collective act of society that decide the future of our cities. The personality of the city is the sum total of the ethical standards followed by the people in that city. The collective consciousness of cities will decide the future course of the world. Birds of the same feather flock together. Something similar has to happen in the course of time for the common good of society at large. There is a need for an Informal City Collective Collaboration at a Global Level keeping our campuses at the focus. People of every city should come together and should act together for the benefit of the entire population of the city and its surrounding villages.

Students’ internships should become practical exposure and their work should go with the experience of professionals in real workspaces. Isolated internships are like throwing a child into a swimming pool. Cities will grow when the students are engaged in their development process. Global Connect gives an opportunity to reverse the brain drain toward the advantages of cities and villages across India. Collective Collaboration is a new phenomenon in India. Many people misunderstand it with associations like the Association of Self-Financing Colleges in Kerala.

Informality and Flexibility are the two virtues that go unpredictably well in today’s social systems. Verbal has limitations. Non Verbal is unpredictable and unimaginably unlimited. Let us connect our cities and villages globally through premium campuses with visionary mentors. Let the Global Community support the initiatives with Micro Funding and feather investments.

Chev. Prof. Baby M. Varghese

സൗമ്യതയും സാംസ്കാരിക സമ്പന്നതയും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സൗഹൃദ സൗകുമാര്യതയും ആണ് ബേബി സാറിന്റെ മികവിന്റെ കൈവഴികൾ. വാക്കുകളിൽ നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന മികവുറ്റ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. സദസ്സുകളെ തന്റെ വാഗ്വിലാസം കൊണ്ട് സ്വപ്നസഞ്ചാരം ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ വാഗ്മിയും.

When we are proud of our teachers and mentors; we thank God for turning and tuning our journey through their paths. The footsteps that they have traveled become the pathways for us to develop proper highways for the generations to come. Teachers and Mentors are proud when their wards travel towards excellence. Their onward journey becomes easier since their feet are made stronger enough to handle tough surfaces.

Salute to the great Teachers and Mentors who sweat to make our lives sweet and to make us handsome with hands-on skillsets and our minds full of dreams to excel and to conquer territories that were unknown and unheard of but existed at the extremes of achievements. You are the masters of our ship; we must act to enact your acts that are sharp and perfect.

Footnote:

Professional education has become a commercial affair across the world. There are over one lakh admission agents in Kerala alone, Most of them take students to inferior colleges in various states showing superior colleges at the first visit. It is very important to understand the possibilities of traps before we get into the hands of unethical elements who may appear sober and supportive at first sight. Greed makes our own people cheat us. It is always better we get into the process much early than at the eleventh hour.

We live in an era where the world is in a soul-searching process. Are we leading our children on the right path? Do we lose the way on the highway? Parent Teacher Communities should work together with the children sandwiched between them. Sandwich is tasty; it is not an attempt to Jam the life of students. Give them the freedom to choose the path within the right path. Transparency and Performance analytics will reveal where there is a derail. Using students for political turbulence or temporal benefits may end up in the spoilage of dishes by spilling them into drainages instead of placing them on dinner tables. A feather is shining better on a crown. It is bitter to place a feather into a gutter.

Many Colleges in Kerala are now attracting students from across the world. It is also a fact that many students from Kerala go elsewhere for higher education. Until recently there was not much focus on higher education in Kerala; particularly in career-oriented professional education. Extraordinary Campuses are now making it two-way traffic. Learning in Professional Campuses in Kerala can become a great experience for students in Kerala, for students from other states as well as for NRI Keralites. Visionary educationists are leading the path with clear steps.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *